Sri Maha Lakshiyashtakam

  1. Namaste Jagath Dhatri Sadbrahma Roope Namaste Haropeendra Dhatradi Vandye Namaste Prapanneshta Dhanaika Dakshe Namaste Maha Lakshmi Kolapurese

  2. Vidhi Krutthi Vasa Harir Viswamethath Srujatthi Thi Paatheethi Yethath Prasiddham Kripalokana Devi Shakthee Retheetwam Namaste Maha Lakshi Kolapurese

  3. Twaya Mayaya Vyaptha Methal Samastam Drutham Lelaya Devi Kukshaukha Viswam Stiram Bhuddhi Roopena Sarwatra Jandhau Namaste Mahalakshi Kolapurese

  4. Yaya Bhktha Varga Ahi Rakshynth Etha Twayatra Prakaram Kripapoorna Dhardya Atho Geeyase Devi Laksheerithi Twam Namste Maha Lakshmi Kolapurese

  5. Punarwak Padutwathi Heena Hi Mooka Narestairnnikamam Khalu Prartha Seyel Nijeshtapthaye Tacha Mookambika Twam Namste Mahalakshmi Kolapurese

  6. Yedadwitha Roopal Parabrahmana Stam Samudda Punarviswa Leelodyamasya Thada Hur Jjana Stam Hi Gauru Kumarim Namste Mahalkashmi Lolapurese

  7. Hareesadudevedha Tejomaya Pra Spurachakra Raja Khya Linga Swaroope Mahayoogi Kolarshi Hrud Padma Gehe Namste Mahalakshmi Kolapuresi

  8. Namah Sanga Chakraabhaya Bhishta Haste Namah Styambike Gauri Padmasanaste Namah Swarna Varne Prasanne Sarannyae Namaste Mahalakshmi Kolapurese

Devi Lakshmi

Reviews

----::---- BRAHMASRI PERIKAMANA GANAPATHIBHADRAM SANKARAN NAMBUDIRI ----::----